تعداد بازدید: 14717    تاریخ انتشار: 1396/03/01   
فایل رشته گروه دانشکده
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش قدرت از ورودی سال 1394

 

 

 

گروه برق ، مخابرات و کامپیوتر

 

 

 

 

 

دانشکده فنی -   مهندسی               
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مخابرات از ورودی سال 1394
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش قدرت تا ورودی سال 1393
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مخابرات تا ورودی سال 1393
کارشناسی پیوسته مهندسی برق - مخابرات از ورودی سال 1392
کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت از ورودی سال 1392
 
کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت از ورودی سال 1392
 
کارشناسی پیوسته مهندسی برق - مخابرات تا ورودی سال 1391
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
کاردانی ناپیوسته فنی مخابرات
کاردانی پیوسته علمی - کاربردی الکترونیک
 کاردانی پیوسته علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر 
کارشناسی پیوسته عمران گروه عمران
کارشناسی ناپیوسته عمران
کاردانی پیوسته ساختمان
مهندسی اجرایی عمران
رشته کارشناسی پرستاری پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری،مامایی پیراپزشکی

رشته کارشناسی مامایی
دکتری مدیریت ورزشی    
کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی محض
کارشناسي ارشد مدیریت بازاریابی  در ورزش
آرایش ترمی و لیست دروس ارشد جامعه شناسی ورزشی
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی
کاردانی پیوسته تربیت بدنی
کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی زیان و ادبیات فارسی
کارشناس برنامه ریزی علوم اجتماعی علوم اجتماعی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
آموزش ابتدایی - کاردانی  آموزش ابتدایی
جامعه شناسی سیاسی مقطع دکتری    
رشته حقوق    
کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی

گروه میکروبیولوژی

  سلولی -مولکولی

دانشکده علوم پایه
کارشناسی میکروبیولوژی
کارشناسی سلولی مولکولی
کارشناسی ارشد گروه علوم جانوری  
کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری  
کارشناسی پیوسته حسابداری    

اگر علاقمند باشید که بدانید سرفصل و موضوعات هر درسی که در دوره تحصیل خود می گیرید چه می باشد می توانید از

وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

                               دانلود نمایید

 

 

 

 

 

آرایش ترمی