تعداد بازدید: 4023    تاریخ انتشار: 1395/10/18   
  • مدیر امور مالی: خانم اطهر نجاتی
  •  حسابداری دانشجویی: آقای حمیدرضا افروز
  •  مسئول اموال: آقای حمیدرضا افروز
  •  رئیس صندوق رفاه دانشجویی: آقای مسعود معصومی
  •   حسابدار : خانم معصومه شمس
  •    حسابدار : آقای عباس صحرائیان

              

مدیریت مالی