تعداد بازدید: 4163    تاریخ انتشار: 1396/10/27   

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

تاریخ دفاع

محل برگزاری

ساعت

1 گلچهر صدرائیان فرد جهرمی مهندسی برق 1396/11/4    
2 مرتضی سهرابی مهندسی برق 1396/11/4    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
اطلاع رسانی دفاع،