تعداد بازدید: 3464    تاریخ انتشار: 1395/04/29   

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

تاریخ دفاع

محل برگزاری

ساعت

1  امین احمدی مهندسی برق 95/02/21    
2 ظفر قنبری جامعه شناسی 95/2/28    
3 مهدی حسیسنی جامعه شناسی 95/2/28    
4 معصومه عابدی نژاد زیست شناسی 95/03/09    
5 بهار چرخ انداز جامعه شناسی 95/03/11    
6 ایمان جهانی قطب آبادی علوم اجتماعی 95/3/12    
7  سحر ریلست تکوین 95/3/18   13
8 امین دولتخواه علوم اجتماعی 95/5/5    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
اطلاع رسانی دفاع،