کد خبر: 195
تعداد بازدید: 108
تاریخ انتشار: 1397/03/03
اطلاعیه مهم سلف سرویس دانشگاه در خصوص افرادی که اقدام به رزرو وعده غذایی ناهار نموده بودند و به دلیل تعمیرات و تعطیلی سلف سرویس موفق به کنسل کردن رزرو نشده بودند
اطلاعیه مهم سلف سرویس دانشگاه در خصوص افرادی که اقدام به رزرو وعده غذایی ناهار نموده بودند و به دلیل تعمیرات و تعطیلی سلف سرویس موفق به کنسل کردن رزرو نشده بودند

 اطلاعیه اول

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، افرادی که در تاریخ 16/09/1396 اقدام به رزرو وعده غذایی ناهار نموده بودند و به دلیل تعمیرات و تعطیلی سلف سرویس موفق به کنسل کردن رزرو نشده بودند، در تاریخ پنج شنبه 31/03/1397 بدون نیاز به رزرو وعده غذایی و با در دست داشتن کارت تغذیه( کارت دانشجویی) به سلف سرویس دانشگاه مراجعه و ناهار دریافت نمایند.                                                       حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

اطلاعیه دوم
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، افرادی که در تاریخ 13/02/1397 اقدام به رزرو وعده غذایی ناهار نموده بودند و به دلیل تعمیرات و تعطیلی سلف سرویس موفق به کنسل کردن رزرو نشده بودند، در تاریخ پنج شنبه 07/04/1397 بدون نیاز به رزرو وعده غذایی و با در دست داشتن کارت تغذیه( کارت دانشجویی) به سلف سرویس دانشگاه مراجعه و ناهار دریافت نمایند.                                                       حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی