کد خبر: 179
تعداد بازدید: 88
تاریخ انتشار: 1396/11/25
سامانه ثبت نام مرکز آزمون در مقطع کارشناسی به مدت 48 ساعت از امروز سه شنبه 24 بهمن تمدید شد
سامانه ثبت نام مرکز آزمون در مقطع کارشناسی به مدت 48 ساعت از سه شنبه 24 بهمن تمدید شد

سامانه ثبت نام مرکز آزمون در مقطع کارشناسی به مدت 48 ساعت از امروز سه شنبه 24 بهمن تمدید شد
✅ وب سايت مركز آزمون
http://www.azmoon.org/