دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

فرم ها و آیین نامه های اساتید و کارکنان

فرم ها و آیین نامه های اساتید و کارکنان
1 فایل خام رزومه علمی و کاری اعضای هیات علمی دانشگاه
2  فرم های مربوط به تهیه و چاپ مقالات علمی
3 فرم طرح های پژوهشی
4 فرم سخنرانی و منشور اخلاقی
5    
6    
7    
8    
9