دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

مدارک لازم جهت ورودیهای جدید

مدارک لازم جهت ورودیهای جدید

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کاردانی پیوسته  :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (3 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (3 سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدارک اصل یا موقت سه سال شاخه کارو دانش یا فنی و حرفه ای یا دیپلم نظام قدیم هنرستان و کپی آن  (3 سری)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات ( 3 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (3 سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدارک اصل یا موقت دوره پیش دانشگاهی و 2 سری کپی ( اصل مدرک دیپلم نظام قدیم 2 سری - کپی مخصوص دانشجویان نظام قدیم)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (3 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (3سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدرک اصل دانشنامه یا موقت دوره کاردانی و کپی آن  (2 سری)
 • 5- اصل ریز نمرات تایید شده دوره کاردانی
 • 6- گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی مقطع کاردانی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (2 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2 سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدرک اصل دانشنامه یا موقت دوره کارشناسی و کپی آن (2 سری)
 • 5- اصل ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی
 • 6- گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی

مدارک مورد نیاز  برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع دکترای تخصصی :

 • 1-اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات 2 سری
 • 2-اصل کارت ملی و کپی پشت و رو   3سری
 • 3-عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4-مدارک اصل دانشنامه یا موقت دوره کارشناسی ارشد و کپی آن (3 سری) 
 • 5-اصل ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی ارشد
 • 6-کپی دانشنامه دوره کارشناسی
 • 7-گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد  

مدارک مورد نیاز بخش نظام وظيفه برای ثبت نام ورودیهای جدید (مخصوص برادران) :

 • 1-مشمولين : اصل برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت و کپی مدرک پایه یک سری
 • 2-غير مشمولين : کپی کارت معافيت يا کارت پايان خدمت