دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

مدارک لازم جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی

مدارک لازم جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی

کلیه دانشجویان فارغ التحصیل ،پس از مراجعه به بخش مربوط و تکمیل فرم های تسویه حساب موارد زیر را رعایت نمایند:

 • واریز مبلغ زیر به حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد تهران:
  • رشته های کاردانی200000 ریال
  • رشته کارشناسی 200000 ریال
  • رشته کارشناسی ارشد 350000 ریال
  • دکتری حرفه ای و تخصصی    290000 ریال
  • دریافت ریز نمرات 300000 ریال
  • صدور مدرک المثنی برای بار اول  1500000 ریال
  • صدور مدرک المثنی برای بار دوم  7000000  ریال
  • صدور مدرک ناشی از تغییرات شناسنامه ای  1500000
 • واریز مبلغ 20000  ریال به حساب شماره 0106658349001 بانک ملی شعبه شهرک فاطمیه بابت حق تمبر مالیاتی.
 • تحویل مدارک تسویه حساب به همراه فیشهای بانکی فوق به بخش مربوطه
 • مراجعه به امور فارغ التحصیلان 20 روز پس از تحویل مدارک به آموزش جهت دریافت گواهی نامه موقت
 • مراجعه به امور فارغ التحصیلان 6 ماه پس از دریافت گواهی نامه موقت جهت دریافت اصل دانشنامه و عودت گواهی نامه موقت

تذکر مهم: جهت دریافت هرگونه مدارک از فارغ التحصیلان حضور شخص دانشجو و یا وکیل قانونی با در دست داشتن وکالت محضری الزامی می باشد.