دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

معرفی کارکنان

معرفی کارکنان
ردیف نام خانوادگی نام  سمت تلفن داخلی
1 آدینه اکبر  انتظامات 210
2 آگاه فاطمه  معاون سما  
3 آهی  هدایت اله انتظامات 210
4 ابهری  زهرا  کارشناس امور پژوهشی 234
5 افروز حمیدرضا  حسابدار امور شریه - امور شاهد و ایثارگر 214
6 اما می محمد  کارشناس امور فارغ التحیلان 208
7 انصاری نیا مسعود خدمات 224
8 ایجادی جهرمی نیکتا  مسول خوابگاه  290-293
9 بنایی جهرمی جمال  خدمات 224
10 بنایی جهرمی حمیده  خدمات 269-268
11 بهروان محمود  کارشناس امور فارغ التحیلان 208
12 پورفرید مریم  کارشناس آزمایشگاه جانورشناسی 237
13 تقی پور حسین  راننده 288
14 توسلی جهرمی فاطمه  کارشناس قرآن و عترت (دفتر فرهنگ اسلامی) 206
15 حقدل محمدعلی  مسول روابط عمومی   238
16 حقگویان جهرمی فرزانه  کارشناس اطلاعات و آمار 234
17 دژکام حکیمه   مدیر دانشجویی 202
18 دمشناس ملیحه  کارشناس آموزش 223
19 راستی ابوالفضل  بایگان آموزش 203
20 رحما نیان مسعود  مسول آزمایشگاه 246-247
21 رحمانیان  روح اله  مسول فن آوری اطلاعات 200
22 رحمانیان کوشککی زهره  مسول دفتر فرهنگ اسلامی 206
23 رحمانیان کوشککی مژگان  مسول دبیرخانه 226
24 رضایی نجاتعلی  انتظامات 210
25 رضایی پور عبدالرضا  راننده 288
26 رضایی فردجهرمی محمدجواد  مسول تاسیسات 235
27 رفان وحید  مدیر امور اداری 221
28 زارع یرجی حاجی  خدمات  
29 زارعی شریعت  ماشین نویس 219
30 زارعی جهرمی عبدالرحیم   انتظامات 210
31 زارعیان مصیب  حسابدار امور شریه 214
32 زارعیان جهرمی بابک  کارشناس آزمایشگاه گروه زیست 242
33 سبزپوش جهرمی سیدمحمدرضا مسول انبار 227
34 سعیدی سهراب  خدمات 242
35 شعبا نپور حقیقی زهرا کارشناس آموزش 212
36 شمس معصومه  حسابدار امور خوابگاه 218
37 صادق زاده جهرمی حسین  رئیس باشگاه پژوهشگران جوان  245-244
38 صادقی فرد فرهاد  رئیس کارگزینی هیات علمی 216
39 صحرایی سیا وش رئیس اداره گزینش 239
40 صحراییان عباس  حسابدار 220
41 صدری محمد علی  رئیس کارگزینی کارکنان 216
42 صنیع جهرمی مهدی  مسول امور نقلیه 288
43 صیرفی عبدالعظیم  مسول تدارکات 227
44 علایی پور محمد حسین فضای سبز  
45 غریب زاده شاپور  انتظامات 210
46 غریبی بهبود  انتظامات 210
47 فاطمی نسب سید محمد  راننده 288
48 فرهادی عسکر  تاسیسات 235
49 فیروزی نرجس مسول خوابگاه  290-293
50 قاسمیان پور علیرضا  کارشناس امور حقوقی 231
51 قائمی فرد علیرضا  کارشناس کارگاهای کامپیوتر 230
52 قناعتیان نادر  کارشناس آزمایشگاه گروه کشاورزی 215
53 قوامی همتعلی  انتظامات 210
54 کارگر منصوره  کارشناس آزمایشگاه شیمی 242
55 کارگر فرد وحید  کارشناس فن آوری اطلاعات  204
56 کاظمی غلامعلی  انتظامات 210
57 کاظمی جهرمی فرحناز  کارشناس آموزش 229
58 کمالیان فرد فرزانه  کارشناس کتابداری 281
59 کوشکی جهرمی  زیبا  مسول کتابخانه 281
60 محمودی حسین  بایگاه آموزش 203
61 مرادی رحیم  انتظامات 210
62 مصلی نژاد ابوالقاسم   مدیر حراست 236
63 مصلی نژاد زیبا  رئیس اداره فارغ التحصیلان 209
64 مصلی نژاد عبدا له  کارشناس آموزش 211
65 مصلی نژاد مهران  مدیر امور آموزشی 205
66 مصلی نژاد بهمن  سرپرست باغ تحیقاتی  
67 مطلبی جهرمی علیرضا  کارشناس عمران 232-224
68 معصومی جهرمی مسعود  رئیس صندوق رفاه دانشجویان 220
69 موسویان اعظم  کارشناس آمورش 211
70 مهارت فرد جهرمی  کریم  متصدی سالن تربیت بدنی 228
71 نجاتی جهرمی اطهر  مدیر امور مالی 222
72 نجاتی جهرمی محمدعلی  کارشناس ثبت نمرات  213
73 نکویی دنیانی حکیمه  کارشناس آموزش 241
74 نوروزنژادفرد جلال الدین  کارشناس آزمایشگاه حشره شناسی 246-247
75 نیک حالت منصور  مسول سلف سرویس 295