دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

گروهها و رشته های تحصیلی

گروهها و رشته های تحصیلی

گروه ها و رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

رشته های مقطع تحصیلی دکتری تخصصی
گروه آموزشی رشته تحصیلی گرایش کد رشته
در وب سایت مرکز آزمون
تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزشي   21422
جامعه شناسي  جامعه شناسي  جامعه شناسي سیاسی 20537
جامعه شناسي  جامعه شناسي  مسايل اجتماعي ايران 20538
زيست شناسي  زيست شناسي سلولي و مولكولي    30546
زيست شناسي  ميكروبيولوژي   30548
زيست شناسي  زیست شناسی جانوری – سلولی و تكوينی   30544
بیماری شناسی گیاهی بیماری شناسی گیاهی   50629
حشره شناسي کشاورزی حشره شناسي کشاورزی   50209
علوم و مهندسی باغباني علوم و مهندسی باغباني فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 50275