دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم


شهاب مباشری

شهاب مباشری

مربی

shahab@gmail.com

سیدابراهیم دشتی رحمت آبادی

سیدابراهیم دشتی رحمت آبادی

استادیار

sayed.dashty@gmail.com

حسن رحمانیان

حسن رحمانیان

مربی

Has_rahmanian@yahoo.com


فریده معارفی

فریده معارفی

مربی

faride.maarefi@yahoo.com

عفیفه رحمانیان کوشککی

عفیفه رحمانیان کوشککی

مربی

Afifeh61@yahoo.com

مرجان کرباسی

مرجان کرباسی

مربی

Marjan_karbasi@yahoo.com

نجمه صالح

نجمه صالح

مربی

Saleh.njmh@gmail.com

نوشین ناسوتی

نوشین ناسوتی

مربی

Nooshin.nasooti@gmail.com


حسین دست برحق

حسین دست برحق

استادیار

Hosein.dast@yahoo.com

ابراهیم خوشنام

ابراهیم خوشنام

استادیار

Khoshnam9696@gmail.com

ناصر کرمی

ناصر کرمی

استادیار

Dr.nakarami@jia.ac.ir

کورش سرورزاده

کورش سرورزاده

دانشیار

ssarvarzadeh@yahoo.com

سیاوش قزلی

سیاوش قزلی

مربی

siavashghezli@gmail.com

کرامت اله راسخ

کرامت اله راسخ

دانشیار

Dr.rasekh@jia.ac.ir

حیدرعلی میمنه

حیدرعلی میمنه

استادیار

علیرضا خدامی

علیرضا خدامی

استادیار

alirezakhoddamy@yahoo.com


کرامت اله دری

کرامت اله دری

مربی

S.dorri@jia.ac.ir

فرنگیس قاسمی

فرنگیس قاسمی

استادیار

Ghassemi.fr@gmail.com

رخشان حکیم الهی

رخشان حکیم الهی

استادیار

hakimelahi@jia.ac.ir

محمدجواد نوروزنژاد

محمدجواد نوروزنژاد

مربی

M.nowrouznejad@jia.ac.ir

محمد نقشینه

محمد نقشینه

استادیار

naghshine@yahoo.com

امیر برجیان

امیر برجیان

استادیار

Amirborjian2@yahoo.com

احترام دیلمی

احترام دیلمی

استادیار

esdeylami@gmail.com

محمدعلی پوردانش

محمدعلی پوردانش

مربی

pourdaneshali@yahoo.com

مریم قدسی

مریم قدسی

دانشیار

Ghodsi.jahromiau.ac.ir

یعقوب طاهری

یعقوب طاهری

استادیار

yaghoobtahery@yahoo.com

فاطمه مصلی نژاد

فاطمه مصلی نژاد

مربی

fatemeh_mosalanezhad@yahoo.com

حسین بخشعلی زاده

حسین بخشعلی زاده

استادیار

h.bakhshalizadeh@gmail.com

عنایت اله بهمنی

عنایت اله بهمنی

مربی

Bahmani@jia.ac.ir

فرشید کفیل زاده

فرشید کفیل زاده

استاد

f.kafilzadeh@gmail.com

عباسعلی رضائیان

عباسعلی رضائیان

مربی

Arezaeian@jia.ac.ir

محمد کارگر

محمد کارگر

استاد

mkargar@jia.ac.ir


بهنام بهروزنام

بهنام بهروزنام

استادیار

behrooznam@jia.ac.ir

گیلدا نجفی پور حقیقی

گیلدا نجفی پور حقیقی

استادیار

g_najafipour@jia.ac.com

محمدحسن شیرزادی

محمدحسن شیرزادی

مربی

Shirzadi44@gmail.com

کاوس ایازپور

کاوس ایازپور

استادیار

Kayazpour@yahoo.com

سیامک پیش بین

سیامک پیش بین

استادیار

pihbin_info@yahoo.com

علیرضا نیازمند

علیرضا نیازمند

استادیار

niazmand2003@yahoo.com

ابوفاضل دوستی

ابوفاضل دوستی

استادیار

dosti@jia.ac.ir

عبدالرسول ذاکرین

عبدالرسول ذاکرین

دانشیار

zakerin@jia.ac.ir

مجید فلاح زاده

مجید فلاح زاده

دانشیار

mfalahm@yahoo.com

عبدالحسین محمدی

عبدالحسین محمدی

مربی

Sa_mohammadijahromi@yahoo.com

عبدالحسین ابوطالبی

عبدالحسین ابوطالبی

دانشیار

aa84607@gmail.com