دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

مدارک لازم جهت ثبت نام ورودی جدید

مدارک لازم جهت ورودیهای جدید

 
مدارک لازم جهت ورودیهای جدید

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کاردانی پیوسته  :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (3 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (3 سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدارک اصل یا موقت سه سال شاخه کارو دانش یا فنی و حرفه ای یا دیپلم نظام قدیم هنرستان و کپی آن  (3 سری)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات ( 3 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (3 سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدارک اصل یا موقت دوره پیش دانشگاهی و 2 سری کپی ( اصل مدرک دیپلم نظام قدیم 2 سری - کپی مخصوص دانشجویان نظام قدیم)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (3 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (3سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدرک اصل دانشنامه یا موقت دوره کاردانی و کپی آن  (2 سری)
 • 5- اصل ریز نمرات تایید شده دوره کاردانی
 • 6- گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی مقطع کاردانی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (2 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2 سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدرک اصل دانشنامه یا موقت دوره کارشناسی و کپی آن (2 سری)
 • 5- اصل ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی
 • 6- گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی

مدارک مورد نیاز  برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع دکترای تخصصی :

 • 1-اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات 2 سری
 • 2-اصل کارت ملی و کپی پشت و رو   3سری
 • 3-عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4-مدارک اصل دانشنامه یا موقت دوره کارشناسی ارشد و کپی آن (3 سری) 
 • 5-اصل ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی ارشد
 • 6-کپی دانشنامه دوره کارشناسی
 • 7-گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد  

مدارک مورد نیاز بخش نظام وظيفه برای ثبت نام ورودیهای جدید (مخصوص برادران) :

 • 1-مشمولين : اصل برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت و کپی مدرک پایه یک سری
 • 2-غير مشمولين : کپی کارت معافيت يا کارت پايان خدمت