دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

شرایط اعطای تسهیلات به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی  

شرایط اعطای تسهیلات به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی
 
شرایط اعطای تسهیلات بانک ملی ایران به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
((ثبت نام در سامانه https://sajed.iau.ir))
 

۱-نرخ تسهیلات اعطایی برای تمامی مقاطع تحصیلی ۱۰ درصد می باشد.

۲-واریز تسهیلات صرفا به حساب شهریه دانشجو بوده و به حساب شخصی دانشجو واریز نمی شود.

۳-سقف تسهیلات و مدت بازپرداخت براساس مقاطع مختلف تحصیلی ( به شرط تحصیل)

مدت بازپرداخت

۱-دکتری تا سقف ۴۰ میلیون تومان
حداکثر۶۰ ماهه

۲-کارشناسی ارشد تا سقف ۱۵ میلیون تومان حداکثر۳۶ ماهه

۳-کارشناسی تا سقف ۱۰ میلیون تومان حداکثر۴۸ ماهه

۴-کاردانی تا سقف ۵ میلیون تومان
حداکثر۲۴ ماهه

۴-صدورمعرفی نامه براساس قبول شرایط اشاره شده بوده و ارائه تضامین ، مراحل تشکیل پرونده متقاضیان تابع ضوابط و مقررات بانک ملی ایران می باشد.
 
 
اعطای تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی از طریق بانک مهر ایران و رسالت
((ثبت نام در سامانه https://sajed.iau.ir))
 

۱-اعطای تسهیلات مذکور صرفا از طریق سامانه ساجد بخش صندوق رفاه دانشجویان صورت می پذیرد

۲-سقف تسهیلات و مدت بازپرداخت براساس مقاطع مختلف تحصیلی ( به شرط تحصیل)

مدت بازپرداخت

۱-دکتری تا سقف ۲۰ میلیون تومان
حداکثر۲۴ ماهه

۲-کارشناسی ارشد تا سقف ۱۰ میلیون تومان حداکثر۲۴ماهه

۳-کارشناسی تا سقف ۵/۷ میلیون تومان حداکثر۲۴ ماهه

۴-کاردانی تا سقف ۵/۲ میلیون تومان
حداکثر۲۴ ماهه

۳-بعد از تایید سازمان مرکزی در سامانه ساجد

۱-۳ دانشجویان برای تکمیل و تشکیل پرونده در بانک مهر به نزدیک ترین شعبه محل کاریا زندگی مراجعه نمایند
۲-۳ تسهیلات بانک رسالت دانشجویان برای تکمیل و تشکیل پرونده به صندوق رفاه دانشجویان واحد مربوطه مراجعه نمایند.

جهت ارتباط با صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی به آقای مصیب زارعیان مراجعه نمایید.

 صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم