دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

برنامه مشاوره دانشجویی فرهنگی

مشاوره دانشجویی فرهنگی

ویژه دانشجویان

با حضور سرکار خانم مسعودیان

زمان :  روزهای چهارشنبه هر هفته

از ساعت 9 الی 10 صبح وساعت 11الی 13  

مکان:اتاق گروه معارف اسلامی ساختمان آموزش

جهت  نام نویسی و اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه فرمایید .

معاونت دانشجویی و فرهنگی