دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

جدول زمان بندی جذب دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی در ترم بهمن ماه جاری 1397 در دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته