دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص انتخاب واحد

دانشجوی محترم :

با توجه به اینکه امکان ثبت تمام نمرات میسر نشده است . با مراجعه به قسمت اعتراض نمرات نسبت به معدل گیری اقدام نمایید و در صورتیکه مشروط نباشید مجاز به انتخاب بیش از 14 واحد درسی تا سقف حداکثر 20 واحد می باشید بدیهی است در صورت مشروط بودن دانشجو عواقب احتمالی اخذ غیر مجاز دروس و حذف دروس بر عهده دانشجو می باشد.