دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دنیای میکروبها

دنیای میکروبها

آدرس: استان فارس، جهرم، میدان شهید چمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، دفتر مجله دنیای میکروب ها.

آدرس پست الکترونیکی:  jmw.iran@gmail.com  و   jmw.iran@jia.ac.ir

                        آدر س سایت : http://jmw.jia.ac.ir