دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

انجمن علمی دانشجویان

انجمن علمی دانشجویان
انجمن علمی دانشجویان
ردیف عنوان دانلود

1

اساسنامه انجمن های علمی

2

اهداف انجمن های علمی

3

پرسشنامه طرح پژوهشی

4

شرح وظایف کمسیون

5

نحوه تشکیل انجمن های علمی

6

شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی

7 فرم درخواست برگزاری برنامه های انجمن

 

انجمن های علمی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

ردیف

عنوان انجمن

ردیف

عنوان انجمن

1

انجمن علمی زیست شناسی

6

انجمن علمی کامپیوتر

2

انجمن علمی میکروبیولوژی

7

انجمن علمی علوم اجتماعی

3

انجمن علمی پرستاری

8

انجمن علمی کشاورزی

4

انجمن علمی مامایی

9

انجمن علمی شهرسازی

5

انجمن علمی برق

10

انجمن علمی ادبیات