دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

ترم جبرانی و افزایش میانگین نمرات

ترم جبرانی و افزایش میانگین نمرات

 

 

 

 

دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

  نیمسال جبرانی جهت افزایش میانگین نمرات* دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات خود می توانند در پایان دوره حداکثر 14 واحد از درس های نظری را که نمره کمتر از 12 اخذ کرده اند در یک نیمسال و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسی از درس های نظری که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نیمسال تکرار کنند مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند.

دوره کارشناسی ارشد

شرط فارغ التحصیلی و ترم افزایش میانگین نمرات میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد، در غیراین صورت فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود (ماده 23) . اگر دانشجو پس از گذراندن تمامی دروس دوره، معدل کل دوره زیر 14 باشد، می تواند با گرفتن حداکثر 10 واحد از بین دروسی که نمره زیر 14 گرفته، به عنوان ترم افزایش میانگین نمرات، معدل کل دروس خود را به بالای 14 برساند (تبصره 1 ماده 23)

دوره دکتری تخصصی

ماده 11 تبصره 2