دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دروس معرفی به استاد

دروس معرفی به استاد

 

 

 

 

ماده 20 آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی :   چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر 4 واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف(بلا اثر)می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

تذکر:

1- دانشجویان رشته های  پرستاری و مامایی مجاز به استفاده از دروس معرفی به استاد نیستند.

2- دروس معرفی به استاد شامل دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و ارشد نمی شود.